DOMĀTĀJS II līmenis programmas apraksts

Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs I līmeni.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:
1) Izglītot sevis izzināšanas metodēs.
2) Izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām.
3) Iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm.
4) Veicināt domāt, analizēt, izteikt viedokli.
5) Apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas.
6) Sagatavot jaunos Sokrata Tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:
– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata Tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamā līmenī.

Domātājs II līmenis programmas saturs:

Piedošanas mācība Ķermeņa filosofija.

Sirds atvēršana mīlestībai.

Cilvēciskās vērtības.

Negatīvo cilvēcisko īpašību atbrīvošana.

Pozitīvo cilvēcisko īpašību attīstība.

Dzīves izpratnes prakse.

Neapgūto mācību noteikšanas prakse.

Filosofija Dzīves māksla  antīkā, viduslaiku, jauno laiku un mūsdienu filosofijas skatījumā.
Teosofija Reikarnācijas un Karmas likums – Lielā Kosmiskā taisnīguma īstenošana.

Vīrieša un sievietes attiecību ezotēriskā koncepcija.

Bērna radīšana un audzināšana.

Atturēšanās un askētisms.

Antroposofā medicīna 1. Atroposofās medicīnas raksturojums.

2. Pasaules četri elementi.
(Uguns, gaiss, ūdens un zeme)

3. Cilvēka trīsdaļīgums.

Astropsiholoģija Personība un temperaments – četras stihijas.

1) Astroloģija – enerģiju valoda;

2) Četri astroloģiskie elementi jeb stihijas (temperaments);
3) Stihiju interpretācija;
4) Stihiju ietekme uz cilvēku savstarpējām attiecībām;
5) Stihiju ietekme uz veselības stāvokli.

Personība un temperaments – Zodiaka zīmes.
1) Zodiaka zīmes, to klasifikācija;
2) Zodiaka zīmju dinamiskā struktūra;
3) Zodiaka zīmju statiskā struktūra.

Zodiaka zīmju raksturojums, to ietekme uz cilvēka dzīvi.

Planētas – dinamiskie astroloģiskie elementi, to psiholoģiskais raksturojums un ietekme uz personību.

Transpersonālā psiholoģija Kas ir transpersonālā psiholoģija, bāzes teorijas un garīgās pamatnostādnes, rašanās vēsture.

Transpersonālā psiholoģija un tās nozīme mūsdienās. Transpersonālais aspekts ikdienā. Garīgums un kreativitāte.

Izmainīti apziņas stāvokļi. Garīgā krīze. Pieredze uz nāves un neprāta robežas.

Holotropā elpošana, perinatālās stadijas (pēc S.Grofa), šamaniskās prakses.

 

Gudrības Vārds Gudrības Vārds – Jauna filozofiski ētiska Mācība.

Šī Visuma Augstākā likuma prioritāte.

Brīvās gribas princips.

Ticība un Mīlestība – Mācības pamats.

Tikumiskais likums, Karmas likums un Reinkarnācijas likums.

 

Norises laiks: septembris-jūnijs (reizi mēnesī, sestdienās laikā no plkst.10.00-17.00).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN).

Pieteikties varat pa e-pastu info@sokratatautskola.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Sokrata tautskolas pārstāvis.

Informāciju par Dzīves izpratnes skolotāja eksamināciju skatīt šeit.