DOMĀTĀJS III līmenis programmas apraksts

Mērķa grupa: DOMĀTĀJI, kuri ir beiguši izglītības programmu Domātājs II līmenis.

Mērķis: turpināt attīstīt DOMĀTĀJU kompetenci, lai nākotnē kļūtu par DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJU.

Uzdevumi:
1) izglītot sevis izzināšanas metodēs;
2) izskaidrot sabiedrībā un dalībnieku dzīvē esošos notikumus un problēmas, mācot atbrīvoties no problēmām;
3)  iepazīstināt ar dažādām dzīves mācībām – garīgās attīstības praksēm;
4) veicināt domāt, analizēt un izteikt viedokli;
5) apgūt prasmi nodot zināšanas tālāk un praktiski pielietot gūtās zināšanas;
6) sagatavot jaunos Sokrata tautskolas vai citu garīgās attīstības iestāžu pasniedzējus un darbiniekus.

Guvums:
– Dalībnieki labāk iepazīs sevi un izpratīs apkārtējos dzīves notikumus.
– Dalībnieki iepazīsies ar dažādām filozofijas skolām un garīgās attīstības praksēm, kas dos viņiem iespēju izvēlēties pašiem savu garīgās attīstības dzīves ceļu un izzināt sevi.
– Dalībnieki gūtās zināšanas pielietos praksē.
– Dalībnieki piedalīsies Domātāju sanāksmēs.
– Izglītības programmas noslēgumā dalībnieki saņems Sokrata tautskolas apliecinājumu, kas sniegs iespēju turpināt izglītošanos izglītības programmas Domātājs nākamajā līmenī.

Domātājs III līmenis programmas saturs:

 

Piedošanas mācība Savas dzīves misijas un uzdevumu noteikšanas prakse.
Filosofija Dižo personību filosofija: Sokrats, Platons, Epikūrs, Seneka, Marks Aurēlijs, Konfūcijs, Laodzi, Gautama Buda.
Teosofija Psihiskā Enerģija:
-Psihiskā Enerģija – Pirmsākuma Enerģija.
-Psihiskās Enerģijas īpašības.
-Psihiskā Enerģija un veselība.
-Psihiskās Enerģijas attīstīšana.Mūžības apzināšanās.
Antroposofija Antroposofā medicīna:

-Antroposofā filozofija no medicīniskā viedokļa.

-Zemes un kosmiskās barošanas plūsmas.

-12 maņas. Antroposofā kosmogonija.

-Eritmija.

-Metaloterapija.

-Četras atmosfēras orgāni un pasaules uzbūve.

Garīgā prakse Koncentrācijas un meditācijas joga sirds ceļā.

Piedošanas mācības garīgā prakse.

Eksistenciālā psiholoģija Eksistenciālās psiholoģijas filosofiskais pamatojums.

Personība un eksistence.( S. Kirkegors, M. Haidegers, Ž. P. Sartrs, K. Jasperss.c.).

Eksistenciālās psiholoģijas teorētiskās koncepcijas: Eksistenciālās psiholoģijas priekšmets.

Ontoloģiskais un personalizētais virziens. Galvenie teorētiskie orientieri ( brīvība, ierobežojumi, atbildība, laiks, jēga, trauksme, attiecības).

Eksistenciālās psiholoģijas kopējie metodoloģiskie principi.

Eksistenciālās psiholoģijas praktiskais pielietojums. ( V. Frankls, Dž. Bjudžentāls, R. Meijs, I. Jaloms, u.c).

Gudrības Vārds Gudrības Vārds – Jauna filozofiski ētiska Mācība.

Kosmiskā Hierarhija. Lielā Baltā Brālība un tās Sūtne Tatjana Mikušina. Sūtības institūts.

Jaunās filozofiski ētiskās Mācības galvenās tēzes. Motīvs piešķir virzienu garīgajiem meklējumiem.

Evolucionārais Ceļš.

Tikumiskais likums, Reinkarnācijas likums un Karmas likums.


Norises laiks:
 septembris-jūnijs (reizi mēnesī, sestdienās laikā no plkst.10.00-17.00).

Norises vieta: RTU Rīgas Biznesa skolas telpās, Skolas ielā 11, Rīga.

Dalības maksa: EUR 415.00 (ieskaitot PVN).

Pieteikties varat pa e-pastu info@sokratatautskola.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies Sokrata tautskolas pārstāvis.

Informāciju par Dzīves izpratnes skolotāja eksamināciju skatīt šeit.