DZĪVES IZPRATNES SKOLOTĀJA EKSAMINĀCIJA

Lai sniegtu garīgu atbalstu dažādu dzīves grūtību piemeklējušiem cilvēkiem, viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir kompetents personāls.

Nodibinājums “Sokrata tautskola” veic Dzīves izpratnes skolotāja eksamināciju, lai pārbaudītu personas kompetences dzīves izpratnē un garīgas palīdzības sniegšanā cilvēkiem, kurus piemeklējušas dažāda rakstura dzīves problēmas.

Personas eksaminācijas process:

I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

II posms – eksaminācija

III posms – Sertifikāta izsniegšana

I posms – dokumentu iesniegšana un izskatīšana

1)  Nepieciešamā izglītība un profesionālā darba vai Kalpošanas pieredze

Kompetences kritēriji

 

Prasības

Pierādījumi

 Izglītība Pabeigti Sokrata tautskolas izglītības programmas “DOMĀTĀJS”

9 līmeņi

Sokrata tautskolas reģistros esošā informācija.
Darba vai Kalpošanas pieredze, sniedzot garīgu palīdzību cilvēkiem, kurus piemeklējušas dzīves grūtības atbalsta grupās Novadītas vismaz 9 atbalsta grupas nodarbības, kur vienas nodarbības ilgums nav mazāks par 1,5 stundu Norāda atbalsta grupas nosaukumu, norises vietu*, datumu un ilgumu (aizpilda iesnieguma formu)
Darba  vai  Kalpošanas pieredze dzīves izpratnes semināru vadīšanā

 

Novadīti vismaz 7 semināri, kur viena semināra ilgums nav mazāks par 1,5 stundu Norāda semināra nosaukumu, norises vietu**, datumu un ilgumu

(aizpilda iesnieguma formu)

Darba vai Kalpošanas pieredze individuālas garīgās palīdzības sniegšanā cilvēkiem, kurus piemeklējušas dzīves grūtības

 

Sniegta palīdzība vismaz 7 cilvēkiem, kur vienas konsultācijas ilgums nav mazāks par 1 stundu Norāda palīdzības saņēmēja vārdu, problēmas tēmas nosaukumu, palīdzības sniegšanas datumu un ilgumu***

(aizpilda iesnieguma formu)

Darba vai Kalpošanas pieredze rakstu sagatavošanā par dzīves izpratnes tēmām

 

 

Sagatavoti vismaz 9 raksti*** Iesniedz rakstus vai norāda saiti uz mājas lapu, kur raksts publicēts****

(aizpilda iesnieguma formu)

Darba vai Kalpošanas pieredze rakstu sagatavošanā par pieredzi kā pārvarētas dažāda rakstura dzīves problēmas vai citiem sniegta palīdzība dzīves problēmu pārvarēšanā Sagatavoti vismaz 9 raksti*** Iesniedz rakstus vai norāda saiti uz mājas lapu, kur raksts publicēts****

(aizpilda iesnieguma formu)

* Atbalsta grupas vieta var būt arī internetā novadīta atbalsta grupa. Iespēja novadīt atbalsta grupas NVO namā Rīgā, iepriekš saskaņojot ar Sokrata tautskolu.

** Semināra vieta var būt arī internetā novadīts seminārs. Iespēja novadīt seminārus NVO namā Rīgā, iepriekš saskaņojot ar Sokrata tautskolu.

*** Iespēja novadīt individuālās konsultācijas NVO namā Rīgā, iepriekš saskaņojot ar Sokrata tautskolu.

**** Rakstiem nav obligāti jābūt publicētiem un to apjoms nav noteikts. Iespēja publicēt rakstus portālā Domātājs.lv.

2) Pretendents aizpilda iesnieguma formu (Iesniegums Dzīves izpratnes skolotāja eksaminācijai) un kopā ar pierādījumiem iesniedz to Sokrata tautskolā, dokumentus nosūtot uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv

II posms – eksaminācija

Eksāmenā var tikt pārbaudītas sekojošas zināšanas un prasmes:

1)      Izpratne par Smalko plānu, Dievu, Augstākajiem Spēkiem, dzīves jēgu, misiju un uzdevumiem.

2)      Izpratne par dažādu Mācību kopīgo un atšķirīgo.

3)      Spēja pamatot savu viedokli par dažādiem dzīves izpratnes jautājumiem.

4)      Izpratne par personību, skatoties no psiholoģijas, filosofijas, teosofijas, antroposofijas, astroloģijas un numeroloģijas informācijas.

5)      Cilvēcisko vērtību, pozitīvo un negatīvo īpašību izpratne.

6)      Dievišķo likumu un mācību izpratne.

7)      Spēja veikt dzīves analīzi.

8)      Spēja noteikt neapgūtās mācības.

9)      Spēja noteikt veselības problēmas cēloņus (vismaz virzienu, kurā jāmeklē veselības problēmas cēloņi).

10)  Prasmes piedāvāt risinājumus dažādu dzīves problēmu (attiecību, darba, veselības u.c.) risināšanai.

11)  Prasmes izmantot garīgās prakses un veselīgu dzīves veidu emocionālā stāvokļa harmonizēšanai, stresu atbrīvošanai, veselības uzlabošanai u.tml.

Eksāmens sastāv no 2 daļām:

1)      Zināšanu pārbaude (mutiska).

2)      Garīgās palīdzības sniegšana cilvēkam, kuru piemeklējušas dzīves problēmas (prakse).

Eksāmens notiek klātienē vai interneta vidē (vairāk informācijas par eksāmena norisi uzzināsiet zvanot uz tālruni: 29463326).

Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir saņēmis 60% no kopējā punktu skaita un katrā daļā sasniegti vismaz 40% no maksimālā rezultāta.

Eksāmena nenokārtošanas gadījumā, atkārtotu eksāmenu pretendents drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc trīs mēnešiem.

III posms – Sertifikāta izsniegšana

Nodibinājums “Sokrata tautskola” izskata pretendenta eksāmena rezultātus. Ja pretendents ir sekmīgi nokārtojis eksāmenu, viņš saņem Sertifikātu par eksāmena nokārtošanu. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi. Ja beidzoties Sertifikāta termiņam eksaminētā persona vēlas pagarināt Sertifikāta termiņu, ir jākārto eksāmens un pozitīva eksāmena rezultāta gadījumā Sertifikāta derīguma termiņš tiek pagarināts vēl uz pieciem gadiem.

Eksāmena norises laiks

Eksāmena norises laiks tiek saskaņots ar pretendentu abām pusēm vēlamā laikā pēc iesnieguma saņemšanas un rēķina apmaksas veikšanas.

Maksa par eksāmena kārtošanu un Sertifikāta saņemšanu

Par dokumentu izskatīšanu un eksāmena kārtošanu EUR 45.00*
Par Sertifikāta izsniegšanu, personas iekļaušanu Dzīves izpratnes skolotāju reģistrā un publicēšanu mājas lapā EUR 15.00*
 

KOPĀ:

EUR 60.00*
Maksa par atkārtotu eksāmena kārtošanu, ja eksāmens nav nokārtots. EUR 10.00*

* Visas cenas norādītas bez PVN

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis: 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lvwww.domatajs.lv